fbpx

Regulamin portalu Zabrze24.info

@admin
§ 1. Wstęp
Niniejszy dokument ma charakter porozumienia pomiędzy Zabrze24.info, a Użytkownikami w którym określone są zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy potencjalny Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
§ 2. Definicje

 1. Portal – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, której właścicielem jest firma: Media Press, 41-806 Zabrze, ul. Leszczynowa 8/25, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Zabrze24.info i/ lub jej partnerów oraz współpracowników znajdująca się pod adresem URL o brzmieniu https://zabrze24.info. Portal może być nazywany określeniami równoważnymi jako Serwis (internetowy) Zabrze24.info, Portal Informacyjny (internetowy), Zabrze24.info.
 2. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu.
 3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują.
 4. Administrator – firma Media Press – odpowiedzialna za prowadzenie Portalu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.
 5. Materiały – wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne), publikowane przez Użytkownika na portalu.
 6. Komentarze – treść opinii wyrażonej przez Użytkownika i opublikowanej przez niego na forum portalu. Stanowi wyraz indywidualnej opinii Użytkownika i odnosić może się m.in. do publikowanych w Serwisie treści bądź opinii innych Użytkowników.
 7. Nick – podpis wybrany przez Użytkownika dla oznaczenia opublikowanego przez niego komentarza. W przypadku korzystania z Usługi z wykorzystaniem udostępnionych w jej ramach procedur identyfikacyjnych, tj. w sposób inny niż anonimowy.

§ 3. Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Portalu

1. Uczestnictwo w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Dodatkowe odpłatne usługi (reklamy) świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę. Szczegółowy opis usług dodatkowych wraz z ich cennikiem znajduje się w ofercie.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Serwisu. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie Konta. Podając swoje dane osobowe Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z działalnością Portalu oraz do celów marketingowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 4. Odpowiedzialność za korzystanie z Portalu

 1. Zabrze24.info zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Portalu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 2. Zabrze24.info zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez Zabrze24.info. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 3. Wydawca portalu Zabrze24.info nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Portalu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 4. Zabrze24.info informuje, iż w przypadku wszelkich prób łamania prawa, w tym w przypadku podszywania się pod inne osoby, prób łamania zabezpieczeń lub łamania zabezpieczeń systemów informatycznych Zabrze24.info  lub kont/profili innych użytkowników, zastrzega sobie przekazanie wszelkich niezbędnych informacji o osobach dopuszczających się takich zachowań, w tym w szczególności do przekazania właściwym organom państwa (np. Policji, prokuraturze, sądom, ABW itd.) odpowiednich informacji związanych z korzystaniem przez danego użytkownika z serwisu.
 5. Zabrze24.info zastrzega sobie prawo zachowania w swych systemach informatycznych zapisów związanych z korzystaniem przez użytkownika z serwisu, w tym również danych umieszczonych przez danego użytkownika w ramach jego profilu, historii logowań, adresów IP z których logowań dokonano, historii i zakresu edycji danego profilu i innych podobnych zdarzeń. Dane takie (z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu) będą przez Zabrze24.info wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i nie będą komukolwiek udostępniane. Dane takie nie będę analizowane w sposób jednostkowy (nie będą analizowane dane poszczególnego użytkownika), a jedynie mogą być poddane analizie systemu informatycznego Zabrze24.info  mającej na celu określenie pewnych prawidłowości statystycznych lub technicznych (np. określenie województw logowań użytkowników, określenie zmiennej w intensywności dobowego korzystania z serwisu itp.). Dane dotyczące danego użytkownika mogą być przez Zabrze24.info  udostępnione jedynie wówczas, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na Zabrze24.info  obowiązek ich udostępnienia, przy czym wówczas udostępnienie następuje w granicach i w formie prawem przewidzianych, na stosowne żądanie uprawnionego organu państwa (np. osoby uprawnionej działającej z ramienia Policji, na żądanie sądu zawarte w postanowieniu itp.).

§ 5. Prawa własności intelektualnej

Zabrze24.info oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Portalu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Zabrze24.info informuje, że jego Portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Użytkownicy Portalu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zabrze24.info lub innego podmiotu uprawnionego jest surowo zabronione.

§ 6. Ochrona prywatności

 1. Zabrze24.info w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Celem Zabrze24.info jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Portalu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.
 2. Zabrze24.info niniejszym uprzedza Użytkowników, że w przypadku korzystania z pewnych rodzajów funkcji (również działów) oferowanych w Portalu proszeni będą o podanie określonych informacji osobistych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Zabrze24.info zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
 3. Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych także w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, grach czy konkursach organizowanych przez Zabrze24.info samodzielnie lub pod jej patronatem, a także kiedy korzystać będą z bogatej oferty usług Portalu, rezerwacji imprez turystycznych, miejsc noclegowych, dostarczania konkretnych wybranych przez Użytkowników informacji oraz wszelkich innych spersonalizowanych działań Portalu.
 4. Zabrze24.info oświadcza, iż wszystkie pliki, komentarze oraz inne treści umieszczane w serwisie są rejestrowane przez Zabrze24.info, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Zabrze24.info oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Zabrze24.info odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Zabrze24.info udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu, przy czym Zabrze24.info działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Zabrze24.info do przekazania takich danych.

§ 7. Wykorzystywanie zgromadzonych informacji

 1. Zabrze24.info gromadzi informacje o Użytkownikach przede wszystkim w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb, po to aby dostarczać im materiały, których rzeczywiście potrzebują i oczekują i wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie tych informacji osobom trzecim ma charakter wyjątku i odbywa się po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników, albo jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w przypadkach określonych poniżej.
 2. Zabrze24.info ma także prawo przekazywać informacje o Użytkownikach aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym, aktualnym i potencjalnym reklamodawcom, ale tylko w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu.
 3. Wszyscy Użytkownicy Portalu mają zagwarantowane prawo wyboru w zakresie udostępniania nam informacji osobistych. W każdej sytuacji, w której Użytkownicy nie będą chcieli przekazywać nam tych informacji mogą oni zrezygnować z udziału w takich formach działalności naszego Portalu, które wymagają podania tych informacji.

§ 9. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem portalu Zabrze24.info należy przesłać na adres poczty elektronicznej: redakcja@zabrze24.info  Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz numer ogłoszenia. Serwis rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Serwis zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień Użytkownikowi przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Serwis rozpatrywane.

§ 10. Ogólne zasady moderacji komentarzy i innych treści autorstwa Użytkowników:

1.Użytkownik publikuje w Portalu wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność – serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały, treści i wiarygodność danych osobowych i prawdziwość informacji zamieszczonych przez użytkowników.

2. Umieszczenie komentarza Użytkownika następuje przy użyciu formularza. Warunkiem zamieszczenia komentarza jest wypełnienie wszystkich pól wymaganych formularza, i zaakceptowanie regulaminu.

3. Komentarz dodany do konkretnego artykułu powinien dotyczyć tego artykułu.

4. Administrator nie sprawdza treści komentarzy pod kątem ich bezprawnego charakteru lub bezprawnego charakteru związanej z nimi działalności.

5.Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów, odmowy publikacji treści bez podania przyczyny bądź usunięcia treści, które:

 • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.)
 • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.)
 • propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.)
 • obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 212 Kodeksu karnego)
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego)
 • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art.212 Kodeksu karnego )
 • przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.)
 • są bezpośrednimi atakami na inne osoby.
 • zawierają dane osobowe, teleadresowe, numery telefoniczne oraz adresy e-mailowe osób postronnych.
 • zawierają odnośniki do innych stron internetowych (tylko w przypadku ewidentnego reklamowania bez zgody redakcji)
 • nie dotyczącą tematu artykułu, pod którym zostały zamieszczone.

Niezależnie od postanowień powyższych Administrator ma prawo do usuwania komentarzy, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z podanych poniżej okoliczności:

 • Administrator otrzyma oficjalne zawiadomienie o konieczności usunięcia takiego komentarza,
 • Administrator otrzyma na adres mailowy wiarygodną informację o bezprawnym lub bezpodstawnym charakterze komentarzy z ich wskazaniem (w tym: podaniem nicku autora, daty i godziny publikacji ) oraz podanie tytułu artykułu, pod którym komentarze zostały zamieszczone. Administrator na usunięcie ma 14 dni.

6. Administrator nie ma obowiązku informować internautów o zablokowaniu lub usunięciu ich komentarza.

7. Administrator nie ma obowiązku umieszczania na swoich stronach każdego zgłoszonego przez Użytkownika komentarza.

8. Użytkownicy dodają swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal nie ponosi za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do autoryzacji nadsyłanych komentarzy.

10. Obowiązkiem każdego Użytkownika jest niezwłocznie po zauważeniu zgłaszanie wystąpienia na stronach portalu Zabrze24.info niezgodnych z powyższym regulaminem komentarzy lub innych treści autorstwa Użytkowników Portalu pod adres email redakcja@zabrze24.info

11. Zabrze24.info zastrzega sobie prawo do usuwania powielanych komentarzy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Konsekwencją nagminnego powielania komentarzy (tzw. spamowania) będzie blokada dostępu do wybranych elementów portalu.

§ 11. Postanowienia dodatkowe

 1. Zabrze24.info zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z Portalu jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.
 2. Zabrze24.info zwraca uwagę Użytkownikom, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części Portalu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko.
 3. Zabrze24.info zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do stron portalu Zabrze24.info z numerów IP i hostów komputerów oraz pojedynczym użytkownikom bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 4. Zabrze24.info zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu wybranych elementów portalu Zabrze24.info, w tym do wysyłania formularzy, opinii lub ogłoszeń z numerów IP i hostów komputerów oraz pojedynczym użytkownikom bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 5. Zabrze24.info zastrzega sobie prawo do blokowania zgłoszeń stron WWW do katalogu WWW, blokowania oraz usuwania ogłoszeń z numerów IP i hostów komputerów oraz pojedynczym użytkownikom bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 6. Zabrze24.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z jego wadliwym działaniem.
 7. Zabrze24.info zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez użytkownika z Portalu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.
» translate page «