fbpx
INFORMACJE

Zeszłoroczny budżet Zabrza negatywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową

Negatywna opinia została wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w związku z przedłożonym przez prezydent Zabrza (chodzi o nieurzędującą już prezydent) sprawozdaniem z wykonania budżetu Zabrza za 2023 rok. 

Negatywna opinia została wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w związku z przedłożonym przez prezydent Zabrza (chodzi o nieurzędującą już prezydent) sprawozdaniem z wykonania budżetu Zabrza za 2023 rok. 

RIO wydała negatywną opinię o przedłożonym przez Małgorzatę Mankę-Szulik sprawozdaniu z wykonania budżetu Zabrza za 2023 rok. Na jutrzejszej (24 czerwca) sesji Rady Miasta Zabrze odbędzie się głosowanie ws. nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2023 rok. 

W opinii RIO czytamy m.in.:

„Wynik budżetu za 2023 rok jest ujemny, wykonany deficyt budżetu wynosi 143.884.433,72 zł i jest o 11.418.508,72 zł wyższy niż deficyt planowany. Powyższe spowodowane było zrealizowaniem niższych od planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Z treści przedłożonego sprawozdania opisowego wynika, że powyższa kwota zwiększonego wykonanego deficytu budżetu w stosunku do planu została pokryta przychodami z zobowiązań zwrotnych (emisja papierów wartościowych), co oznacza że przychody z tego tytułu zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, jakim była spłata zaciągniętych zobowiązań. Naganna jest, zdaniem Składu Orzekającego sytuacja, w której wykonany deficyt przekracza deficyt zaplanowany, a o źródłach jego pokrycia decyduje organ wykonawczy. Ustalony przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego deficyt jest granicznym limitem, co oznacza, że nie powinien zostać przekroczony podczas wykonywania budżetu. W ocenie Składu Orzekającego działanie takie stanowi obejście wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (…)”

Wykorzystywanie środków niezgodnie z przeznaczeniem

„Ze sprawozdania Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego wynika, że na dzień 31 grudnia 2023 r. Miasto Zabrze posiadało na rachunkach bankowych kwotę łączną 14.923.947,79 zł, na którą składały się wyłącznie środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym oraz środki subwencji i dotacji przekazane w grudniu 2023 r, na poczet stycznia roku następnego. Oznacza to, że środki opisanych powyżej nadwyżek dochodów nad wydatkami z tytułów szczególnych zostały wydatkowane w toku realizacji budżetu roku 2023, niezgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem” – wskazuje m.in. RIO.

Wzrost zadłużenia

„Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu, zadłużenie Miasta Zabrze na dzień 31 grudnia 2023 r, wynosiło 781,955.781,74 zł, co stanowi 62,3 % dochodów wykonanych. Zadłużenie Miasta w wyniku wykonania budżetu 2023 roku wzrosło nominalnie o 98.317.689,86 zł. Na kwotę zadłużenia Miasta Zabrze na koniec ubiegłego roku składają się przede wszystkim zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji – 95,3 %, jak również zobowiązania z innych tytułów dłużnych, których spłata finansowana jest wydatkami – 4,3%, a także zobowiązania wymagalne – 0,4 %, w kwocie 2.968.066,15 zł, wynikające z rozrachunków ze wspólnotami mieszkaniowymi, w których Gmina Zabrze posiada udziały. W 2023 r. Miasto Zabrze pozyskało przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie łącznej 152.000.000 zł, wobec pierwotnie planowanych przychodów w kwocie 100.000.000 zł. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach negatywnie zaopiniował wniosek o możliwości wykupu papierów wartościowych na kwotę 40.000.000 zł” – wskazuje RIO.

Problem z płynnością finansową

Jak wskazuje RIO, miasto dokonywało odroczeń płatności (prolongata) na 2024 rok wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na kwotę 22,4 mln zł i wobec Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na kwotę blisko 18,8 mln zł. Takie praktyki są dozwolone, jednak wiążą się z dodatkowymi kosztami – opłata prolongacyjna.

„Ponadto, instytucja odroczenia terminów płatności wydatków bieżących poza rok budżetowy zniekształca obraz wyniku operacyjnego. W prawidłowym biegu rzeczy, sfinansowanie wydatków bieżących w roku ich pierwotnego terminu zapłaty, spowodowałoby pogłębienie i tak wysokiego deficytu operacyjnego, a także konieczność dalszego zadłużania. Przede wszystkim jednak, konieczność odraczania terminów dokonywania wydatków bieżących na kolejny rok budżetowy, ujawnia problem Miasta z płynnością finansową” – czytamy w uchwale RIO.

Polecamy najnowszy audio-felieton „Antczak i Pawlenka o… Zabrzu.” Tym razem o wymownym tytule ” Hrabina każdemu ręki nie poda.”⬇️

Źródło: wZabrzu.info

Podobne artykuły

Remizy OSP z Zabrza gotowe na przyjęcie uchodźców z Ukrainy

redaktor

Kompromitacja i zmarnotrawione pieniądze! Jednoosobowy Marsz Równości! [ZDJĘCIA]

redaktor

Ptasia grypa znów na Śląsku! Ognisko wirusa wykryto koło Zabrza!

redaktor

SKOMENTUJ

* Korzystając z tego formularza akceptujesz nasz Regulamin

» translate page «